Vad är en BAS-P/U:s ansvarsområden i Sverige?

Om du arbetar med ett byggprojekt i Sverige är det viktigt att känna till vilka skyldigheter en BAS-P/U har. Det är två olika arbetsmiljösamordnare som ansvarar för att alla på byggarbetsplatsen har en säker och hälsosam arbetsmiljö. BAS-P ansvarar för arbetsmiljöarbetet under planeringsfasen av ett byggprojekt, medan BAS-U ansvarar under genomförandefasen. I det här blogginlägget diskuterar vi vad dessa roller innebär och hur de kan bidra till att hålla ditt byggprojekt säkert!

Som samordnare för hälsa och säkerhet under planeringsfasen av ett byggprojekt ansvarar BAS-P för att se till att alla potentiella risker identifieras och kontrolleras. Detta inbegriper utveckling av riskbedömningar och säkra arbetsrutiner samt samordning av utbildning för alla arbetstagare på byggarbetsplatsen. BAS-P måste också se till att det finns en tydlig kommunikationslinje mellan alla arbetstagare på byggarbetsplatsen, så att alla är medvetna om sina roller och ansvarsområden.

Under genomförandefasen av ett byggprojekt ansvarar BAS-U för att övervaka arbetsmiljön och se till att alla säkerhetsförfaranden följs. Detta inbegriper regelbundna inspektioner av arbetsplatsen samt utredning av alla olyckor och incidenter som inträffar. BAS-U måste också samordna nödsituationeroch evakueringsrutiner samt ge stöd och råd till alla arbetstagare på byggarbetsplatsen.

Om du arbetar med ett byggprojekt i Sverige är det viktigt att känna till både BAS-P och BAS-U:s ansvarsområden. Om du innehar denna rollen finns det lagliga krav på att genomgå arbetsmiljöutbildningar inom bas p/u. Genom att förstå dessa roller kan du bidra till att ditt byggprojekt är säkert och hälsosamt för alla inblandade arbetstagare.